| o firmě   | služby   | reference   | kontakt  
   20-02-2019 / 21:02 
  • AKTUALITY   • VÝSTAVY   • AKCE PRO ČESKÉ FIRMY   • OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI A TENDRY   • ZPRÁVY Z EKONOMIKY  
  • O KAZACHSTÁNU    • TURISTIKA    • VÍZA DO KAZACHSTÁNU   
Home / Aktuality
Aktuality:

06.03.
Poselství prezidenta RK k národu
09.02.
Vstoupi IKEA na kazachstánský trh?
06.02.
Heineken a Efes postavi v Uzbekistánu závod
06.02.
Prudký pád m?ny
07.12.
Ke státní návšt?v? Slovenska
20.11.
Prizident Nursultan Nazarbajev pricestoval do Bratislavy
12.11.
Stavba mostu v Turkmenistánu
05.11.
Kazachstán planuje státní návšt?vu Slovenska
01.11.
Chevrolet expanze ve St?ední Asii
01.11.
Kirgizský Isykkul je atraktivní investi?ní artikl


   

AKTUALITY


213
Poselství prezidenta RK k národu

 06.03. 
6.03.2009 Kazachtstán Astana.
President Nursultan Nazarbajev vystoupil na spole?ném zasedání parlamentních komor s poselstvím kaza?šskému národu ?Krizí k obnov? a rozvoji?.

V poselství zd?raz?uje, ?e b?hem tém?? dvaceti let Kaza?i budují novou vlast. V t??kých podmínkách, kdy na ekonomiku p?sobí vlivy nejhor?í sv?tové krize b?hem n?kolika desetiletí, vláda schválila a realizuje rozhodná opat?ení.

Krize k nám p?i?la zven?í, nevznikla v na?í zemi, ale nevyrovnaností sv?tového hospodá?ství. Krizi se nebylo mo?né vyhnout a p?edvídat ji, zd?raznila hlava státu.

Situace ve sv?tové ekonomice se stéle zhor?uje, jen v pr?b?hu roku klesla cena ropy tém?? ?ty?ikrát a cena barevných kov? dvakrát, pro nás podstatn? d?le?ité p?íjmy z exportu se stále sni?ují. Na?i hlavní a nejbli??í obchodní partne?i, Rusko a Ukrajina, devalvovali svoje národní m?ny. Kazachstán byl rovn?? nucen v zájmu tuzemských výrobc? zbo?í devalvovat tenge.

Jak poznamenal Nursultan Nazarbajev, Kaza?i musí v?d?t, ?e zem? prost? není p?ipravena k t?mto zkou?kám, ale poradí si s nimi, a? z této krize vyjde, bude je?t? siln?j?ím, prosperujícím státem a spole?ností.

Pro vytvo?ení ?ivotaschopné a flexibilní ekonomiky, byly v zemi provedeny strukturální reformy, zapo?ata diverzifikace a zalo?en mechanismus úschovy finan?ních zdroj? v podob? národního fondu.

Kazachstán jako jeden z prvních stát? regionu operativn? zareagoval na krizi a p?istoupil k realizaci prioritních opat?ení. Protikrizový plán zahrnuje rovn?? taková opat?ení, jako je udr?ení stability národního finan?ního systému, podporu bytové výstavby, ?e?ení problém? podílník?, rozvoj malého a st?edního podnikání, zem?d?lskopr?myslové oblasti a realizaci inova?ních projekt?. Ve spojení s protikrizovými opat?eními, bylo do ekonomiky zem? vlo?eno více ne? 2,7 bilionu tenge. Za ú?elem udr?ení obchodní ?innosti, byla poskytnuta bezprecedentní finan?ní podpora subjekt?m malého a st?edního podnikání ve vý?i 275 miliard tenge. Stát pracuje na zkrácení administrativních bariér, vstoupil v platnost nový da?ový zákon, podstatn? sni?ující sazby hlavních daní. P?i srovnání s lo?ským rokem byla da? z p?íjm? jen letos ji? sní?ena o t?etinu a ?iní 20 procent, v roce 2011 bude ?init 15 procent. Sazba DPH byla sní?ena na 12 procent.

Ano, nacházíme se v t??ké dob? a ani neslibuji, ?e zítra bude lépe, zlom v situaci je ale nevyhnutelný. P?ijde rychleji, pokud budeme postupovat rozhodn?ji a efektivn?ji nalo?íme s na?imi ekonomickými a finan?ními zdroji. Rychleji také p?ekonáme t??kosti, pokud na ?e?ení vzniklých problém? zmobilizujeme celou spole?nost.

V poselství je uvedeno, ?e vláda musí garantovat spln?ní v?ech státních závazk? týkajících se zvý?ení sociálních výdaj?.

Sou?asn? je nutné nejen ?elit krizi, ale p?ipravovat se i na následující ekonomický r?st.

Musíme realizovat nový plán dal?í modernizace ekonomiky pro zabezpe?ení rozvoje po uplynutí krize, podotknula hlava státu.

Celkem bude b?hem p?í?tích dvou let investováno více ne? 600 miliard tenge (1 USD ? 150 tenge) do uskute?n?ní nového plánu modernizace ekonomiky. Je to navíc krom? ji? potvrzených zdroj? z národního fondu.

Za tímto ú?elem p?íjmy ze surovinového sektoru, které byly tradi?n? p?evád?ny do národního fondu, budou v letech 2009 ? 2010 p?evád?ny pro pot?eby republikového rozpo?tu.

P?itom bude zachován stejný rozsah rezerv, který je v sou?asnosti. Dal?ím zdrojem jsou tvrdé úspory ve v?ech výdajových polo?kách rozpo?tu a nejp?ísn?j?í finan?ní disciplína.

Hlava státu na?ídila ?adu úkol? vlád? a státním orgán?m.Je t?eba realizovat strategii zam?stnanosti obyvatel státu. Pro tyto cíle bude z republikového rozpo?tu vy?len?no minimáln? 140 mld. tenge.

Ke spole?nému financování strategie zam?stnanosti bude také vyu?ito místních rozpo?t?. Práce tak bude zaji?t?na minimáln? pro 350 tisíc obyvatel.

Spole?n? s tím je t?eba zv?t?it maximální dobu výplaty p?ísp?vk? v nezam?stnanosti ze státního fond? sociálního poji?t?ní ze 4 m?síc? do 6 m?síc?.

Sm??ovat strategii zam?stnanosti v podmínkách sv?tové krize na pln? rozsáhlou rekvalifika?ní práci a p?e?kolení kádr?. Vláda bude mít za úkol spole?n? s primátory (p?edsedy región?) za?ídit p?e?kolení odborník? na základ? ji? existujících ?kol.

P?edev?ím, je t?eba rekonstruovat a zmodernizovat komunální sít? ? objekty a sít? vodárenství, teplárenství, energetiky a kanalizace. Je t?eba stav?t a opravovat silnice, obnovovat sociální infrastrukturu, p?edev?ím ?koly a nemocnice, upravovat a osázet m?sta a sídli?t?. Pro tyto cíle bude muset vy?len?ny cílové transfery. Okresní ú?ady, jako útvary místní samosprávy, se musejí samostatn? rozhodovat o jejich ú?elu a vyu?iti. Krom? toho je t?eba maximáln? vyu?it kapacit tuzemských výrobc?.

Je t?eba roz?i?ovat sociální pracovní místa a organizovat mláde?nickou praxi. Pro tyto cíle budou vy?len?ny ur?ité finan?ní prost?edky. Pomoci t?chto program?m se budeme sna?it zajistit práci pro 96 tisíc lidí.

V rámcích nového plánu post krizového rozvoje, navazujeme na financování a realizaci stávajících perspektivních investi?ních projekt? ? podotkla Hlava státu. Mezi tyto d?le?ité projekty pat?í petrochemický komplex v Atyrau, Mojnakskaja hydroelektrárna, roz?i?ování a rekonstrukce Ekibastuzské státní obvodní elektrárny-1, t?etí energoblok Ekibastuzské státní obvodní elektrárny-2, Balcha?ské teplárny, a té? plynovod ?Bejneu ? Bozoj - Akbulak?, tranzitní koridor ?Západní Evropa ? Západní ?ína?. Rozvoj agrárního pr?myslového komplexu ur?eno ?e?it dv? nejd?le?it?j?í úlohy pro stát ? zaji?t?ní potraviná?ské jistoty a diverzifikace exportu. Projednávány budou také jiné d?le?ité projekty staveb. Do nich spadá pokra?ování stavby Koksarajské vodní nádr?e, a jiných velkých iriga?ních objekt? a recyklace produkce zem?d?lství jako nejd?le?it?j?í obor. Dnes se do Kazachstánu dová?i 80% konzervované zeleninové produkce, tém?? polovina v?ech masných výrobk? a 53% su?eného mléka. V p?ípad? realizace v?eho vý?e uvedeného bude t?eba posílení zem?d?lské výroby a vytvá?ení podmínek pro p?etahování lidi ze m?st do zem?d?lství. Podle provedených analýz, exportní specializace umo?ní vytvo?it ve výhledu více jak 500 tisíc nových pracovních míst a zajistit okolo 8 procent dodate?ného nár?stu HDP v následující 5 let.

Prosperita, jistota a zlep?ení blahobytu v?ech obyvatel Kazachstánu z?stává nejd?le?it?j?í úlohou pro ná? stát.

President Kazachstánu oslovil poslance Parlamentu, strany ?Nur Otan?, shromá?d?ní lidu Kazachstánu, v?echny politické síly, státní pracovníky, pracovník? ochranného právního útvaru, Hromadné sd?lovací prost?edky, aby se sjednotili p?i p?ekonání nejtvrd?í krize v d?jinách na?í planety.

Stávající potí?e, to je první zkou?ka, která na nás p?ipadla. P?ekonali jsme nejhlub?í krize p?echodné doby na za?átku 90. let, tehdy zhroucení ekonomiky dosáhlo 60 procent a inflace se ú?tovala tisíci procenty za rok. Druhou sv?tovou krize, vyvolanou asijskými finan?ními trhy, jsme p?ekonali koncem 90 let. Cena ropy se sní?ila tehdy na 9 dolaru za barel, nebyli jsme tehdy schopni vyplácet d?chody ani mzdy, ale i tehdej?í potí?e jsme p?ekonali. Myslím si, ?e po uplynutí doby budeme mluvit i o p?ekonání stávající krize. V?e je v na?ich rukou, vyjit ze vzniklé situace s objektivními ztrátami, ale p?ipravenými k novému r?stu. Jsem p?esv?d?en, ?e v?echny potí?e p?ekonáme a ud?láme ná? Kazachstán silným, prosperujícím a vá?eným státem ve sv?te! ?ekla hlava státu. 


  

Hlavní strana  Aktuality  Výstavy   Firemní akce  Obchodní příležitosti   Tendry   Ekonomika&Investice
O Kazachstánu Turistika Víza do Kazachstánu
O firmě    Služby    Reference    Kontakt